مشاوره پذيرش (Listing Advisor)


مشاور پذيرش شخصي است حقوقي كه طبق مقررات با مجوز سازمان بورس جهت پذيرش اوراق بهادار شركت‌هاي متقاضي پذيرش در بورس يا فرابورس و همچنين پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران مشاوره ارائه می نماید.
بر اساس ماده 22 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و ماده 5 دستورالعمل پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران، كليه درخواست‌هاي پذيرش اوراق بهادار و كالا به همراه مدارك و مستندات مربوطه، بايستي توسط مشاور پذيرش به بورس ارائه شده و پس از تكميل مدارك در بورس ثبت گردند.


خدمات مشاور پذيرش

مسئوليت‌ها و خدمات مشاور پذيرش به شرح زير است:

 ارائه‌ي مشاوره به متقاضي درخصوص فرايند پذيرش سهام شركت در بازار بورس يا فرابورس و پذيرش محصولات شركت‌ها در بورس كالا

 سنجش ميزان آمادگي متقاضي براي پذيرش

 ارائه‌ي مدارك و اطلاعات درخواستي به بورس به نمايندگي از متقاضي جهت تكميل فرآيند پذيرش

 كنترل رعايت مقررات پذيرش توسط متقاضي در فرآيند پذيرش


مزاياي پذيرش در بورس

 

 تامين مالي آسان و ارزان براي برنامه‌هاي توسعه

 بهره‌مندي از معافيت مالياتي

 افزايش امكان دريافت تسهيلات با توثیق سهام