جوایز و هدایای باشگاه مشتریان کارگزاری انصار

 

جوایز و هدایای باشگاه مشتریان کارگزاری انصار به شرح جدول زیر می باشد

عنوان

امتیاز مورد نیاز

زمان اهداء پاداش

سهم بانک انصار( 5 سهم)

10 امتیاز

بر اساس درخواست مشتری

1 واحد سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک  پارس گسترخبره

700 امتیاز

بر اساس درخواست مشتری

تحلیل سفارشی یک سهم( تکنیکال)

300 امتیاز

بر اساس درخواست مشتری

دوره آموزشی تخصصی

بر اساس جدول

بر اساس درخواست مشتری